Trajnime

Çfare propozojme me ne hollesi?:

 • All
 • Kantier/Industri
 • Emergjencat
 • Ekspert Sigurie

KURS PROFESIONAL PER KOORDINATOR SIGURIE NE FAZEN E ZBATIMIT DHE TE PROJEKTIMIT

KURS PROFESIONAL PER PERGJEGJES I SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE

KURS PROFESIONAL PER MENAXHER I SIGURISE DHE SHENDETIT

KURS PROFESIONAL PER NJOHJEN DHE PERDORIMIN E PAJISJE MBROJTESE INDIVIDUALE

KURS PROFESIONAL PER PUNIME NE HAPSIRA TE KUFIZUARA

KURS PROFESIONAL PER PUNIMET NE LARTESI

KURS PROFESIONAL PER SPECIALIST SKELERIE

KURS PROFESIONAL PER ANETARET E SKUADRES SE NDIHMES SE PARE

Kurset e trajnimit Energy Plus Albania i zhvillon mbi bazen e programeve te deposituara prane QKL. Ajo eshte e pajisur me  Licencen nr. LN-8413-08-2014 te leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit dhe te miratuar nga Ministria e Punes dhe Mireqenies

Trajnime per sigurine ne pune :

 • Punime ne lartesi ne kantjeret e ndertimit
 • Oficer Sigurie apo Pergjegjes Sherbimit te Sigurine dhe Shendetit ne pune
 • Koordinator per sigurine ne fazen e zbatimit ne kantiere ndertimi
 • Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri per anetaret e skuadres se emergjences
 • Ndihma e pare
 • Paisjet Mbrojtese Individuale(PMI)
 • Pirunist
 • Vinçier
 • Punetoret qe fillojne pune rishtas
 • Perdoruesit e ekraneve si kompjuter etj
 • Perfaqesuese te punemarrsve –Keshilli i Sigurise
 • Punedhenesit dhe personat pergjegjes ne organizimin e ndermarrjes
 • Stress-in, burn out e Mobing-un

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k