KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “SHOFERA PIRUNI”

Hyrje: Ligji nr. 10237/2010 parashikon që punëdhënësi të marrë masa me qëllim që punëmarrësit e ngarkuar në përdorimin e pajisjeve të punës që kërkojnë njohuri dhe përgjegjësi të veçanta të trajnohen në mënyrë të tillë që tu lejoj atyre përdorimin e tyre në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt. Nëpërmjet kursit të trajnimit, shoferët e pirunëve do të pajisen me një dëshmi aftësimi për përdorimin e këtyre mjeteve, kuptohet pas kalimit të provës përfundimtare të parashikuar. Kujt i drejtohet: Kursi u drejtohet të gjithë kompanive që kanë punonjës, të cilët drejtojnë piruna. Të gjithë personat të cilët brenda kompanive/institucioneve punojnë si shofera piruni, duhet të jenë të trajnuaruar.

Objektivi: Tu jepen kursantëve njohuri formuese mbi sigurinë duke i trajnuar ata për ngarjen e pirunit
në mënyrë të sigurt.

Kohezgjatja: 8-12 orë

Permbajtja: Në kurs jepet formimi bazë lidhur me detyrimet ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë, njihen rregullat kryesore të sigurisë për drejtimin e pirunëve dhe sigurimin e ngarkesës, analizohen rreziqet/risqet e mundshme në drejtimin e mjetit për të parandaluar aksidentet, si dhe mirëmbajtja e mjetit. Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive në Bashkimin Europian në këtë fushë.

Metodologjia e zhvillimit te kursit: Kurset do të zhvillohen mbi bazën e një metode interaktive, në mënyrë që të zgjoj interesimin e kursantëve duke favorizuar debatet rreth rasteve praktike me prejardhje nga eksperienca e kursanteve. Kjo do të lejoj të adoptohen argumentet e kursit edhe mbi bazën ekzigjencave të kursantëve.

Deshmia: Pas kalimit me sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, sipas licencës së lëshuar nga QKL dhe aprovuar nga ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL PER SPECIALIST SKELERIE

testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PUNIME NË LARTËSI”

Hyrje: Sipas nenit 11, pika 1, shkronja b) te ligjit nr. 10237/2010 punëdhënësi organizon trajnime të përshtatëshme për punëmarrësit, në ketë rast për punimet në lartësi. Në kurs jepet informacioni bazë për kërkesat e kuadrit ligjor shqiptar dhe standardeve evropiane në fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, trajnim për përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse dhe Pajisjeve të përdorura për sigurinë gjatë punës në lartësi, skelerive, shkallëve, platformave ngritëse etj., për parandalimin dhe eleminimin e rënieve nga lartësitë.

Kujt i drejtohet: Punëtorëve, menaxherëve dhe personave të ngarkuar me punët që përfshijnë rrezikun e rënies nga lart (punë në lartësi). Kursi është i vlefshëm edhe për Përgjegjësit e Sigurisë dhe Shëndetit në punë, Koordinatoret e
Sigurisë në kantiere, Drejtuesit e kantiereve etj.

Objektivi: Trajnimi i personelit që kryen ose mbikëqyrë punë në lartësi, veçanërisht në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjeve mbrojtëse individuale (instrumentet, pajisjet e ndalimit të rënies, etj.), duke iu referuar gjithashtu shembujve që i atribuohen situatave të rrezikut real.

Kohezgjatja: 8 orë

Permbajtja: Pjesa teorike – Kuadri ligjor mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, dinamika e rënies dhe masat parandaluese, identifikimi i rreziqeve, zgjedhja e sistemive të kontrollit dhe atyre mbrojtëse, zgjedhja, përdorimi dhe konservimi korrekt i PMI të përdorura për sigurinë gjatë punës në lartësi, etj.

Pjesa praktike: metoda, teknika dhe procedura operative – Analiza dhe komente kolektive mbi praktikën e kryer etj. Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive në Bashkimin Europian në këtë fushë.

Metodologjia e zhvillimit te kursit: Leksion në klasë, me përdorimin e mjeteve multimediale dhe provës praktike. Kursi do të kryhet me metodologji ndërvepruese, në mënyrë që të përfshijë kursantët, të inkurajojë interesin e tyre, të inkurajojë diskutimin me raste praktike nga përvoja e tyre.

Deshmia: Pas kalimit me sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, sipas licencës së lëshuar nga QKL dhe aprovuar nga ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PUNIME NË HAPËSIRA TË KUFIZUARA”

Hyrje: Sipas nenit 11, pika 1, shkronja b) te ligjit nr. 10237/2010 punëdhënësi organizon trajnime të përshtatëshme për punëmarrësit, në ketë rast për punimet në hapsira të kufizuara. Në kurs jepet informacioni bazë për kërkesat e kuadrit ligjor shqiptar në fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në ambientet e Punës dhe atij europian për hapsirat e kufizuara, trajnim për punë pa rrezik në hapsira të kufizuara që janë shkak i një numri të madh fatalitetesh si rrjedhojë e asfiksimit, intosikimit, rënies nga lartësia, goditjes nga rryma elektrike, zjarrit etj. Hapsirat e kufizuara janë ambientet e punës si pusetat, kanalizimet, tunelet, oxhaqet, tuba, knanale, vaska, silos dhe gropat në përgjithësi për të cilat dyshohet të jenë me ajër të ndotur(mungese oksigjeni ose prani e substancave toksike).

Kujt i drejtohet: para së gjithash kompanive, punëtorëve te vetëpunësuar dhe punonjësve të destinuar të punojnë në ambiente të dyshuara për ndotje ose hapësira të kufizuara. Është gjithashtu i vlefshëm për Përgjegjësit e Sigurisë dhe Shëndetit në punë, Koordinatorët e Sigurisë në kantiere, Përgjegjësa skuadrash, Drejtorë kantieresh që kryejnë ose mbikëqyrin punën në hapësira të kufizuara ose me ndotje të dyshuar.

Objektivi: Transmetimi tek kursantët, i njohurive mbi problematikat e sigurisë në punë në hapësira të kufizuara ose ndotje të dyshuar, nga pikëpamja legjislative dhe e identifikimit, vlerësimit të rreziqeve duke perfshirë dhe masat parandaluese dhe mbrojtëse të natyës teknike (procedurat, pajisjet e mbrojtjes individuale, instrumentat për kontrollin e mjediseve).

Kohezgjatja: 8 orë

Permbajtja: Pjesa teorike: referencë e legjislazionit shqipëtar dhe europian për hapsirat e kufizuara, përkufizimi i hapësirave dhe karakteristikave të tyre, rreziqet dhe identifikimi i agjentëve të rrezikshëm: substanca asfiksuese, toksike, të ndezshme dhe shpërthyese etj.

Pjesa praktike: shëmbuj të hapësirave të kufizuara me prani të mundshme të agjentëve kimikë të ndezshëm ose shpërthyes dhe analiza të aksidenteve reale, pianifikimi i punimeve në hapësirave të kufizuara, pajisjet mbrojtëse individuale, evakuimi i personit të dëmtuar brenda hapësirës së kufizuar etj.

Metodologjia e zhvillimit te kursit: Leksion në klasë, me përdorimin e mjeteve multimediale dhe provës praktike. Kursi do të kryhet me metodologji ndërvepruese, në mënyrë që të përfshijë kursantët, të inkurajojë interesin e tyre, të inkurajojë diskutimin me raste praktike nga përvoja e tyre.

Deshmia: Pas kalimit me sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, sipas licencës së lëshuar nga QKL dhe aprovuar nga ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

Call Now