Sherbimet

Sherbimet

ENERGY PLUS ALBANIA, me seli ne Tirane, ve ne dispozicion te Kompanive dhe Intitucioneve “Ekspertin e Sigurise”  me nje game te gjere Sherbimesh Profesionale ne fushen e:

 • Sigurise dhe Shendetit ne Pune duke perfshire dhe Kantieret  e  Ndertimit;
 • Hartim Projekti te Parandalimit dhe Mbrojtjes nga zjarri;
 • Perpilimit te Dokumentave te Vleresimt te Risqeve (DVR) dhe te Planit te Evakuimit;
 • Trajnimit te Punonjesve ne fushen e sigurise ne pune, te Oficerve apo te Pergjegjesve te Sherbimit te Sigurise ne pune, te Koordinatorve te sigurise ne fazen e zbatimit ne kantiere, etj. ne konformitet me Liçencen nr. LN 8413-08-2014 te leshuar nga QKL-ja e te miratuar nga ish-Ministria e Punes;
 • Suportimit dhe Certifikimit ISO 9001/14001, ISO 45001, ISO 2200 e te tjera nepermjet Certifikatorit NQA me seli ne Londer(Angli) i akredituar nga UKAS dhe ANAB;
 • Konsulent per Kompanite e interesuara ne Transportin e mallrave te rrezikshme ADR-IMDG-IATA;
 • Mjedisit
 • Siguria e ushqimit HACCP – Sistemi i analizës së riskut dhe pikave kritike të kontrollit ne biznesin ushqimor
 • Sherbimeve teknike si: Kolaudime te pajisjeve ngritese  e transportuese, matje te zhurmave, analiza kimike etj

Varieteti i sherbimeve eshte ne gjendje te kenaqe çdo ekzigjence apo kerkese te klienteles.

çfare ju ofrojme

Disa nga konsulencat ne menyre te konkretizuar jane:

 • Check-up ne Kompani/Istitucion per verifikimin e zbatueshmerise se legjislacionit ne fuqi;
 • Vleresimi i rreziqeve dhe perpilimi i dokumentit te vleresimit te rreziqeve ne vendet e punes;
 • Vleresimi i rreziqeve nga interferenca e aktiviteteve dhe perpilimi i dokumentit perkates;
 • Vleresimi i riskut ne aktivitete me ushqime
 • Konsulence per mbajtjen te azhornuar te Sistemit te Menaxhimit te Sigurise, Mjedisit dhe Cilesise (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 22 000 etj);
 • Raporti i Sigurise (Nderrmarrje me Rreziqe me incidence te madhe);
 • Pergatitje e Projektit te mbrojtjes nga zjarri per t’ja paraqitur Komandes se Zjarrfikseve;
 • Perpilimi dhe zbatimi e Planit te Emergjences;
 • Raporti vjetor i Konsulences ADR;
 • Perpilimi i Skedave te Sigurise per produktet e rrezikshme;
 • Konsulenca te tjera

Sektoret qe mund t’ju interesojne

Aktiviteti i ENERGY PLUS ALBANIA eshte  i perqendruar ne keta sektore:

 • Siguria dhe Shendeti ne pune (Ligji 10237 date 18 shkurt 2010: Marrja persiper nga ana e personelit tone te detyres se pergjegjesit te sherbimit te sigurise ne pune; Vleresimi i rreziqeve ne ambientet e punes; Parandalimi dhe Mbrojtja nga zjarri; Instruktimi dhe trajnimi i punemarresve etj.) Ka te bej me te gjitha nedermarrjet dhe Istitucionet.
 • Kantieret e ndertimit (VKM 312, date 05 Maj 2010): Koordinator i Sigurise ne kantier ne fasen e realizimit te vepres etj. Ka te bej me te gjitha ndermarrjet e ndertimit.
 • Trajnimi i Punonjesve ne fushen e sigurise ne pune, i Oficerit apo Pergjegjesit te sherbimit te sigurise ne pune, punedhenesve etj ne konformitet me Liçencen nr. LN 8413-08-2014 e leshuar nga QKL-ja Tirane; .) Trajnimi i personelit ka te bej me te gjitha Kompanite dhe Istitucionet.
 • Transportimi i Mallrave te Rrezikshme me rruge tokesore(ADR),  me rruge detare (IMDG), me rruge ajrore(IATA): Kryerja e detyres se konsulentit ADR-IMDG-IATA. Ka te bej me te gjitha ndermarrjet e transportit dhe me ndermarrjet nga te cilat nisen apo tek te cilat mberrijne mallra te rrezikshme per transportin.
 • Suportim i klienteles ne pergatitjen e dokumentacionit per çertifikim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dhe Certifikimi nepermjet Entit Certifikator Anglez NQA. .) Ka te bej me te gjitha nedermarrjet dhe Istitucionet.
 • Mjedisi(Vendimet te Keshillit te Ministrave nr. 207 date 09.05.2002 dhe nr. 513 date 30.07.2004: Marrja e lejes nga Inspektoriati i Punes para fillimit te punes, pergatitja dhe paraqitja e dokumentacionit per miratim ne Inspektoratin e Punes etj.) .) Ka te bej me te gjitha nedermarrjet.
 • Siguria e ushqimit (Ligji nr 9863 date 28.01.2008) Ka te bej me Restorantet, Hotelet, Fabrikat ushqimore te te gjitha llojeve.
 • Sherbime Teknike (kolaudime te paisjeve ngritese e transportuese, te eneve nen presion etj.) .) Ka te bej me nedermarrjet qe perdorin pajisje ngitese e transportuese si dhe enet nen pression.
 • Sektore te tjere.
Salute-e-ambiente

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k