Mbrojtja nga zjarri

Mbrojtja nga zjarri

  • Perpilimi i kalkolimeve teknike te projekteve per mbrojtjen nga zjarri, per ndermarrje/istitucion te cdo tipi.
  • Perpilimi i Planit te Emergjences dhe Evakuimit
  • Kryerja e provave periodike aplikative te planit te emergjencave
  • Perpilimi i plan-vendosjes se paisjeve te mbrojtjes nga zjarri
  • Sistemi i menaxhimit per mbrojtjen nga zjarri
  • Konsulence per hartimin e projekteve per mbrojtjen nga zjarri

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k