Trajnime

Çfare propozojme me ne hollesi?:

 • All
 • Kantier/Industri
 • Emergjencat
 • Ekspert Sigurie

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL: “KOORDINATOR SIGURIE NË FAZËN E PROJEKTIMIT DHE ZBATIMIT”

KURS TRAJTIMI PROFESIONAL PER PERGJEGJES I SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PËRGJEGJËS I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË/HSE MANAGER”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PAJISJET MBROJTËSE INDIVIDUALE”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PUNIME NË HAPËSIRA TË KUFIZUARA”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PUNIME NË LARTËSI”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL PER SPECIALIST SKELERIE

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “SKUADRA E NDIHMËS SË PARË MJEKSORE”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PER SKUADREN E MBROJTJES NGA ZJARRI”

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “SHOFERA PIRUNI”

Kurset e trajnimit Energy Plus Albania i zhvillon mbi bazen e programeve te deposituara prane QKL. Ajo eshte e pajisur me  Licencen nr. LN-8413-08-2014 te leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit dhe te miratuar nga Ministria e Punes dhe Mireqenies

Trajnime per sigurine ne pune :

 • Punime ne lartesi ne kantjeret e ndertimit
 • Oficer Sigurie apo Pergjegjes Sherbimit te Sigurine dhe Shendetit ne pune
 • Koordinator per sigurine ne fazen e zbatimit ne kantiere ndertimi
 • Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri per anetaret e skuadres se emergjences
 • Ndihma e pare
 • Paisjet Mbrojtese Individuale(PMI)
 • Pirunist
 • Vinçier
 • Punetoret qe fillojne pune rishtas
 • Perdoruesit e ekraneve si kompjuter etj
 • Perfaqesuese te punemarrsve –Keshilli i Sigurise
 • Punedhenesit dhe personat pergjegjes ne organizimin e ndermarrjes
 • Stress-in, burn out e Mobing-un

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k