casque

Siguria dhe Shendeti ne pune

Çfare propozojme me ne hollesi?:

Check up ne ndermarrje/institucione
 • Vizita ne ndermarrje/institucione e personelit tone ekspert
 • Verifikim i kujdesshem i te gjitha dokumenteve prezente qe kane te bejne me aktivitetin e subjektit
 • Raportim me shkrim ne lidhje me mangesite e konstatuara
 • Percaktimi i veprimeve korrigjuese te nevojshme
Pergjegjes i sherbimit te Sigurise dhe Parandalimit apo Pergjegjes i Sigurise dhe Shendetit ne Pune – Sherbime te specializuara jashte ndermarrjes (VKM 108 date 09.02.2011 i modifikuar nga VKM nr. 632 date 15.07.2015)
 • Marrja persiper nga personeli i firmes “Energy Plus Albania” Sh.p.k. e detyres se Pergjegjesit te Sherbimit te Sigurise ne pune
 • Menaxhimi i detyrimeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi
 • Menaxhimi i raporteve me organet shteterore te kontrollit
Vleresimi I Risqeve (neni 6, pika 4, shkronja b dhe neni nr 8 i Ligjit nr. 10237, date 18 shkurt 2010)
 • Pergatitja e Dokumentit te Vleresimit te Risqeve ne pergjithesi (DVR)
 • Pergatitja e Dokumentit te Vleresimit te Riskut nga Zjarri, Zhurmat, Substancat Kimike, Eksplozioni, Ekspozimi ne Fushat Elektromagnetike, Vibracioni, Agjentet Kanceroze, Elektrik dhe Stresi etj.
 • Pregatitja e Dokumentit Unik te Vleresimit te Riskut Interferencial (ne kantiere ndertimi dhe ne çdo ndermarrje ku ka interrferenca midis aktiviteteve)
 • E te tjera
Kantieri i Ndertimit (VKM 312 date 05.05.2010)
 • Perpilimì i Planit te Sigurise dhe Koordinimit(PSK), Planit Operativ te Sigurise(POS)
 • Marrja persiper e pozicionit te Koordinatorit ne fushen e sigurise gjate realizimit te vepres
 • Perpilimi i Procedurave Operative per:
 • “germime per themele dhe ne transhe”
 • “montimin i skelave metalike prej telaiesh te prefabrikuara”
 • “montimin i skelave metalike prej tubo-je dhe giunto-je”
 • “transporti i betonit me pompe”
 Ndermarrje me Risk Incidenti te Larte (Direktiva Europiane “Seveso”) 
 • Perpilimi i relacion teknik
 • Pergatitja e raportit te sigurise
 • Perpilimi i planit te emergjences
 • Perpilimi i Manualit te Menaxhimit te Sigurise
Regullorja REACH e CLP (Regllorja REACH 1907/2006/CE  dhe Regolamento nr 1272/2008/CE) 
 • Regjistrimi i substancave ne agjencine europiane ECHA ne perputhje me rregulloren REACH
 • Klasifikimi, etiketatura dhe amballazhimi i substancave dhe perxjerjeve ne conformitet me Rregulloren CLP
 • Hartimi i Schedave te Sigurise (safety data sheet-SDS) se produkteve ne perputhe  me regulloret europiane REACH  e CLP

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k