iso

Certifikacione ISO/OHSAS

Çfare propozojme me ne hollesi?:

Certifikacione NQA i akredituar UKAS

Suportim i klienteles ne pergatitjen e dokumentacionit per çertifikim ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 dhe Certifikimi nepermjet Entit Certifikator Anglez NQA

Certifikacione i ndermarrjeve e institucioneve: ISO 9001, ISO14001, ISO 22000, BS-OHSAS 18001

  • Pergatitja dokumentale e ndermarrjeve dhe institucioneve per certifikimin  ISO 9001, ISO 14001, BS-OHSAS 18001
  • Zhvillimin e Sistemit te Menaxhimit te Sigurise per certifikimin sipas normes OHSAS 18001
  • Zhvillimin e Sistemit te Menaxhimit te Mjedisit per certifikimin sipas normes ISO 14001
  • Zhvillimin e Sistemit te Menaxhimit te Cilesise per certifikimin sipas normes ISO 9001
  • Zhvillimin e Sistemit te Menaxhimit te Sigurise ushqimitt per certifikimin sipas normes ISO 22000
  • E te tjera

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k