Kompania

Kompania

Firma “Energy Plus Albania sh.p.k.”, e themeluar me 7 shkurt 2014, është e kontrolluar nga firma italiane “Energy Plus Snc” me seli në Venecia, themeluesit e saj e ushtrojnë këtë aktivitet qysh nga gjysma e viti 1995

Mbi bazën e eksperiencave profesionale të konsoliduara e të kualifikuara,  “Energy Plus Albania” është në gjendjë të ndërhyje me efikasitet në të gjithë sektorët e “sigurimit global te aktiviteteve prodhuese dhe joprodhuese”

Ajo ka dhënë dhe jep konsulencë në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës duke përpiluar në vite një numër të konsiderueshëm dokumentash të vlerësimit të risqeve. Në veçanti ajo jep konsulenca të specializuara dhe bën trajnimin me nivel të lartë të personelit punëmarrës dhe punëdhënës në lidhje me normativat ligjore e teknike, që disiplinojnë fushat e ndryshme prodhuese dhe joprodhuese.

Historia

Eksperienca e themeluesve e ka zanafillën në gjysmën e dytë të vitit 1995 me frekuentimin e kurseve të para të kualifikimit  për ushtrimin e  figurës së Përgjegjësit  të Shërbimit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës.

Që nga ai fillim, kompetencat e tyre kanë ardhur gjithnjë e më shumë duke u konsoliduar falë formimit të vazhdueshëm dhe impenjimit  të përditshëm në mbështetje të ndërmarrjeve dhe institucioneve për zbatimin e legjislacionit evropian dhe italian dhe të sistemeve të menaxhimit ISO 14001, BS OHSAS 18001 ecct, jo vetëm në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë duke përfshirë dhe kantieret e ndërtimit, por edhe në fushën e parandalimit dhe mbrojtës nga zjarri, të mjedisit, d.m.th. të shkarkimit të mbetjeve në atmosfere dhe në ujërat rrjedhëse dhe të mbeturinave industriale dhe urbane; të sigurisë së ushqimit HACCP, të legjislacionit “Seveso” që ka të bëjë me ndërmarrjet me rreziqe incidentesh të mëdha; të legjislacionit lidhur me ambalazhimin dhe etiketimin e substancave të rrezikshme deri në aplikimin e Rregulloreve Evropiane CLP nr. 1272/2008 e REACH nr. 1907/2006.

Ja përse “Energy Plus Albania” është në gjendje t’ju ofrojë konsulencë të kualifikuar.

Klientët dhe Partnerët tanë

Firma  ” Energy Plus Albania Sh.p.k. “ ka një eksperiencë të shkurtër në Shqipëri (ajo e ka filluar aktivitetin e saj në muajin shkurt 2014), por në të vërtetë themeluesit e saj (firma italiane qe e kontrollon atë “Energy Plus Snc”) kanë një eksperiencë pothuajse njëzetvjeçare në Itali.

Në Shqipëri ka patur/vazhdon të ketë si klient: “Join Venture Dondi Kubota shpk” që është duke zbatuar projektin e përpunimit të ujërave të zeza të Tiranës, “Kaldaja”, Durrës, Gener 2, Fabrika e Çimentos në Fushë Krujë etj.

Në Itali ka patur/vazhdon të këtë si klient: firmat e shumëta në rajonet e Veneto-s, Friuli Venezia Giulia-s, Trentino Alto-Adige-s, Lombardise e Campania-s në sektorët e industrisë, ndërtimit, transportit, tregëtisë etj. dëshmojnë për reputacionin e saj. Disa nga klientët e saj në vite janë: Shkolla e Mesme Profesionale Edison-Volta, CO.MAT.LA Srl  që ka qënë e impenjuar në Projektin MOZE në Venecia, SIMAR SPA, Industria Chimica Scarmagnan Sas, Fintian Srl, ICB Spa, Risorse Energetiche Srl, Mimeko Srl, Vitruvio Srl, Kchimika Srl, Sudmetal Srl, MKM HOLZER Srl, Cuprum Srl, Burello Trasporti Srl, GS Servizi etj etj.

Aktiviteti i saj është i mbështetur edhe nga partnerë të tillë siç është Laboratori i Analizave Kimike -CHEMI-LAB Srl, i cili është i gatshëm ta përsërisë këtë eksperiencë edhe në Shqipëri. Mbështetje kanë dhënë dhe shumë firma të tjera siç është GAIA Ambiente srl, Studio de Ambrosio, Novamodet Srl etj  etj.

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k