Trainime për sigurinë në punë:

 • Trainime për sigurinë në punë
 • Oficer / Përgjegjës i sigurisë dhe shëndetit në punë
 • Koordinator për sigurinë në fazën e projektimit dhe të zbatimit
 • Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri
 • Ndihma e parë
 • Përfaqësues të punëmarrësve në “Këshillin e Sigurisë”, stress, mobingu
 • Punëtorët që fillojnë punë rishtas
 • Pirunist, vinçier, pajisjet mbrojtese individuale (PMI), punonjës skelerie, kontier ndërtimi etj

Siguria dhe shëndeti në punë

 • Përgjegjës/Oficer i sigurisë dhe shëndetit në punë
 • Konsulencë për hartimin e projekteve për mbrojtjen nga zjarri
 • Hartimi i “Planit të emergjencëss dhe evakuimit”
 • Hartimi i dokumentit të “Vlerësimit të risqeve të përgjithshëm”
 • Hartimi i dokumentit të “Vlerësimit të risqeve specifikë
 • Hartimi i dokumentit unik të “Vlerësimit të risqeve interferencialë”
 • Hartimi i skedave të sigurisë së produkteve, etj.

Mjeku i punës

 • Mjeku i ndërmarrjes ose mjeku i punës
 • Vizita mjeksore të përgjithshme dhe të specializuara
 • Vizita në vendet e punës dhe hartimi i protokollit sanitar
 • Mbajtja e kartelave shëndetësore
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me organet shtetërore të kontrollit

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k