Transporti i mallarave te Rrezikshme

Çfare propozojme me ne hollesi?:

Transporti i Mallrave te Rrezikshme(ADR-IMDG/IMO-IATA/ICAO) (Ligji  nr 118 date 13.12.2012)

 • Marrja persiper e detyres se konsulentit (Direktiva Bashkimit Europian 96/35/CE)
 • Verifikimi i procedurave te aplikuara nga ndermarrja ne lidhje me transportin, ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave te rrezikshme
 • Pregatitja e raportit vjetor
 • Pregatitja e relazionit ne rast incidenti
 • Identifikimi i produkteve te rrezikshme
 • Vleresimi i pershtatmerise se amballazheve
 • Transporti i produkteve te rrezikshme te perjashtuar plotesisht ose pjeserisht nga regjimi ADR
 • Transporti intermodal(tokesor, ajror, detar)
 • Instruktimi i personelit qe merret me amballazhimin, ngarkimin, shkarkimin dhe levizjen e produkteve te rrezikshme ne regjimin ADR-IMDG/IMO-IATA/ICAO
 • Perpilimi i procedurave per spedicionin e mallrave te rrezikshme(dokumentet, etiketat, panelet)
 • Perpilimi i procedurave te operimit per personelin e ngarkim-shkarkimit te mallrave te rrezikshme
 • Perpilimi i procedurave per verfikimin dhe garantimin e prezences se dokumenteve e pajisjeve te sigurise ne automjetin e transportit
 • Perpilimi i procedurave per nderhyrjet e emergjences ne rast incidenti

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k