medicina

Sherbimi mjeksor ne ndermarrje
Mjeku i Punes

Çfare propozojme me ne hollesi?:

Sherbimi mjeksore ne ndermarrje/istituzione: Mjeku i Ndermarrjes apo Mjeku i Punes (VKM 692 date 13.12.2001 i modificuar nga VKM 742 date 06.11.2003:

 • Marrja persiper e funksionimit te shërbimit mjekësor, nëpërmjet mjekut te
  ndërmarrjes i cili ka keto detyra:
 • Këshillon punëdhënësin për problemet e mbrojtjes ne pune, për shmangien e aksidenteve dhe te sëmundjeve profesionale, si dhe për te gjitha çështjet e mbrojtjes se shëndetit dhe sigurisë ne pune;
 • vlerëson çështje te fiziologjisë se punës, te problemeve higjienike e sanitare, veçanërisht te ritmit e te kohës se punës, te organizimit te vendit te punës, te zhvillimit dhe te mjediseve te punës
 • rekomandon çështje te ndryshimit te vendeve te punës për riintegrimin e te gjymtuarve ne procesin e punës dhe te te sëmurëve me sëmundje profesionale, si dhe studion shkaqet e aksidenteve ne pune e te sëmundjeve profesionale, duke i propozuar punëmarrësit masat për shmangien e tyre;
 • kontrollon pranimin ne pune te punëmarrësve, ne përputhje me raportin mjekësor te lëshuar nga komisioni medikoligjor, ne baze te aftësive shëndetësore për procesin konkret te punës, si dhe organizon ekzaminimin periodik, shëndetësor, për te gjithë punonjësit, një here ne 6 muaj
 • ndjek, ne mënyrë te vazhdueshme, te sëmurët kronike, bën konsulta me mjeket e familjes dhe specialistet, si dhe ndërhyn te punëdhënësi, qe, ne rast nevoje, te beje ndërtimin e vendit te punës;
 • bashkëpunon me mjekun e sëmundjeve profesionale dhe repartet klinike te sëmundjeve profesionale, për diagnozën dhe trajtimin e te sëmurëve me sëmundje profesionale;
 • plotëson regjistrin e paaftësisë se përkohshme ne pune, te aksidentit ne pune dhe sëmundjeve profesionale, si dhe, ne “bashkëpunim me punëdhënësin, denoncon pranë Inspektoratit te Punës rastet e aksidenteve dhe te sëmundjeve profesionale.”.
 • Perveç sa mesiper mjeku i punes qe ne ju ofrojme merr persiper dhe:
 • Visiten ne vendet e punes dhe perpilimi i protokollit sanitar;
 • Mbajtja e kartelave sanitare.

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k