ambiente

Mjedisi

Çfare propozojme me ne hollesi?:

MJEDISI (V. K.M. nr.207, datë 9.5.2002 e V. K.M. Nr.513, datë 30.7.2004, VKM nr. 587 date 07.07.2010,  Ligji Nr.9774, datë 12.7.2007, Ligji Nr.10 448, datë 14.7.2011 për lejet e mjedisit dhe Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 Për Mbrojtjen e Mjedisit Ndryshuar me ligjin Nr. 31 date 14.2.2013 Ligji  Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 Për Vlerësimin e  Ndikimit në Mjedis dhe Ligji nr. 91, dt. 28.2.2013 vleresimi strategjik)

  • Konsulenca per pajisje me Autorizim per fillim aktiviteti
  • Pergatitja dhe paraqitja per miratim ne Inspektoratin e Punes te dokumenteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi .
  • Menaxhimi i Mbeturinave sipas kodit europian te mbetjeve,
  • Plotesimi i Modulit Unik te Deklarimit Vjetor te Mbeturinave
  • Vleresimi i zhurmave ne mjedisin e jashtem
  • Vleresimi Strategjik Mjedisor
  • Vleresimi i ndikimit ne mjedis
  • Lejet e mjedisit: Shkarkimet ne ajer, toke dhe ne ujrat siperfaqesore

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k