KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “SHOFERA PIRUNI”

Hyrje: Ligji nr. 10237/2010 parashikon që punëdhënësi të marrë masa me qëllim që punëmarrësit e ngarkuar në përdorimin e pajisjeve të punës që kërkojnë njohuri dhe përgjegjësi të veçanta të trajnohen në mënyrë të tillë që tu lejoj atyre përdorimin e tyre në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurt. Nëpërmjet kursit të trajnimit, shoferët e pirunëve do të pajisen me një dëshmi aftësimi për përdorimin e këtyre mjeteve, kuptohet pas kalimit të provës përfundimtare të parashikuar. Kujt i drejtohet: Kursi u drejtohet të gjithë kompanive që kanë punonjës, të cilët drejtojnë piruna. Të gjithë personat të cilët brenda kompanive/institucioneve punojnë si shofera piruni, duhet të jenë të trajnuaruar.

Objektivi: Tu jepen kursantëve njohuri formuese mbi sigurinë duke i trajnuar ata për ngarjen e pirunit
në mënyrë të sigurt.

Kohezgjatja: 8-12 orë

Permbajtja: Në kurs jepet formimi bazë lidhur me detyrimet ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë, njihen rregullat kryesore të sigurisë për drejtimin e pirunëve dhe sigurimin e ngarkesës, analizohen rreziqet/risqet e mundshme në drejtimin e mjetit për të parandaluar aksidentet, si dhe mirëmbajtja e mjetit. Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive në Bashkimin Europian në këtë fushë.

Metodologjia e zhvillimit te kursit: Kurset do të zhvillohen mbi bazën e një metode interaktive, në mënyrë që të zgjoj interesimin e kursantëve duke favorizuar debatet rreth rasteve praktike me prejardhje nga eksperienca e kursanteve. Kjo do të lejoj të adoptohen argumentet e kursit edhe mbi bazën ekzigjencave të kursantëve.

Deshmia: Pas kalimit me sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, sipas licencës së lëshuar nga QKL dhe aprovuar nga ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “PER SKUADREN E MBROJTJES NGA ZJARRI”

Hyrje: Ligji nr. 10237/2010, Neni. 8,pika 1. shkronja ç) thekson se Punëdhënësi trajnon personat, që do të kryejnë evakuimin dhe shpëtimin dhe siguron, me anë të personave të trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së parë me pajisjet e nevojshme. Të gjithë punëmarrësit që janë pjestarë të skuadrës së emergjencës, do të marrin trajnimin e duhur nëpërmjet kurseve të posaçme. Përmbajtja e këtyre kurseve trajnimi është e lidhur me llojin e aktivitetit dhe nivelin e rrezikut nga zjarri (aktivitete me rrezik të ulët, me rrezik të mesme apo me rreziku të lartë).

Kujt i drejtohet: Kursi u drejtohet të gjithë punonjësve, anëtarëve të skuadrave të Mbrojtjes nga Zjarri dhe personelit përgjegjës të skuadrave të emergjencës në të gjitha kompanitë/institucionet publike dhe private, të cilët sipas legjislacionit shqiptar, duhet të jenë te trajnuar dhe pajisur me certifikatë.

Objektivi: Të merren njohuritë e nevojshme për të përmbushur detyrat e anëtarit të skuadrës për mbrojtjen nga zjarrit.

Kohezgjatja: 4-8 ore

Permbajtja: Në kurs jepet informacioni bazë për kërkesat e kuadrit ligjor për Mbrojtjen nga Zjarri, detyrat e skuadrës së Mbrojtjes nga Zjarri, njohuritë e nevojshme/procedurat që ndiqen për të ndërhyrë në rast zjarri, njohja e aparateve portative për fikjen e zjarrit, ushtrime teorike dhe praktike për fikjen e zjarrit. Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive në Bashkimin Europian në këtë fushë. Metodologjia e zhvillimit te kursit: Kursi do të zhvillohet mbi bazën e projektimeve audio-vizive të përgatitura për të lehtësuar përvetësimin sa më të mirë të temave të leksionit. Për të mundësuar arritjen e objektivave te dëshiruara, sidomos në aspektin e ndëreagimit me kursantet, të gjithë pjesëmarrësit në kurs do të përfshihen në provën praktike.

Deshmia: Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive ndërkombëtare të fushës. Pas kalimit me
sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, të licencuar nga QKL dhe aprovuar nga
ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL “SKUADRA E NDIHMËS SË PARË MJEKSORE”

Hyrje: Ligji nr. 10237/2010, Neni. 8, pika 1. shkronja ç) thekson se Punëdhënësi trajnon punëmarrësit, që do të kryejnë evakuimin e shpëtimin dhe siguron, me anë të personave të trajnuar, realizimin e evakuimit e të shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës së parë me pajisjet e nevojshme. Kursi ofron njohuri bazë të nevojshme për anëtarët e Skuadrave të Ndihmës së Parë Mjeksore mbi urgjencën mjeksore, njohuri teorike dhe praktike për zbatimin e procedurave të ndihmës së parë. Ky kurs zhvillohet nga mjekë profesionistë në fushën e ndihmës së parë mjeksore dhe mjeksisë së punës.

Kujt i drejtohet: Kursi u drejtohet pjesëtarëve të “Skuadrave të Ndihmës së Parë Mjeksore” dhe personelit që i mbështet ato brenda kompanive dhe institucioneve publike dhe private, të cilët sipas legjislacionit shqiptar, duhet të jenë te trajnuar dhe pajisur me certifikatë.

Objektivi: Krijimi i kompetencave duke trasferuar njohuritë dhe aftësitë për të aplikuar procedurat e ndihmës së parë në rast plagosje apo probleme shëndeti.

Kohezgjatja: 4-8 ore

Permbajtja: Kursi ofron njohuri bazë të nevojshme për anëtarët e Skuadrave të Ndihmës së Parë Mjeksore mbi urgjencën mjeksore, njohuri teorike dhe praktike për zbatimin e procedurave të ndihmës së parë. Kursi bazohet në përvojat më të mira të kompanive në Bashkimin Europian në këtë fushë.

Metodologjia e zhvillimit te kursit: Kursi do të zhvillohet mbi bazën e projektimeve audio-vizive të përgatitura për të lehtësuar përvetësimin sa më të mirë të temave të leksionit. Për të mundësuar arritjen e objektivave të dëshiruara, sidomos në aspektin e ndëreagimit me kursantet, të gjithë pjesëmarrësit do të përfshihen në provën praktike.

Deshmia: Pas kalimit me sukses të testit me shkrim kursantët pajisen me Çertificatë, sipas licencës së
lëshuar nga QKL dhe aprovuar nga ministria përkatëse. (Licenca QKL Nr. LN-8413-08-2014).

KURS TRAJNIMI PROFESIONAL PER SPECIALIST SKELERIE

testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo testo

Call Now